Privacyreglement

Algemeen:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten . Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.  Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO).

Margot Sanders Logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Margot Sanders Logopedie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de WBGO en de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden hierna beschreven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Margot Sanders Logopedie  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoons- en andere gegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van logopedische en psychosociale zorg
 • Het declareren van verleende zorg bij cliënt of zorgverzekeraar
 • Ten behoeve van kwaliteits- en onderwijsdoeleinden
 • Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Wij vragen daarom om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam/adres/contactgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN/ IDnummer

Deze gegevens zijn nodig om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen.

Daarnaast vragen wij ook vragen om uw medische gegevens:

 • Huisarts/andere zorgverleners
 • Zorgverzekeraar
 • Medische voorgeschiedenis
 • Gegevens van ouders/wettelijke vertegenwoordigers/partner/ andere contactpersonen

Deze gegevens worden gebruikt voor het stellen de juiste logopedische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/ een andere collega.

U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en vernietiging (tot het wettelijk minimum) van deze gegevens. De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via u zelf, uw zorgverzekeraar, uw  huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/ intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens vernietigd.